Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1238, juny 17
Jaume I dóna a Martí de Novalls l'alqueria d'Artesa, dins del terme d'Onda
Arxiu de la Corona d'Aragó. Barcelona. Cancelleria Reial. Registre 5, f. 25v. Original. És la nota escrita al Llibre del Repartiment del Regne de València, on tan sols figura la breu regesta feta pels notaris reials. No es coneix ni l'original ni cap còpia del document complet

Martinus de Novailas, alqueriam de Artea quem est in termino de Unda. XV kalendas julii. Non est con[...].

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000729

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I