Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó

Comentaris a documents

3 d'abril de 2008
Encara en publicacions ben recents s'afirma, que la data de la "conquesta" de Morella continua sent objecte de controvèrsia entre els historiadors.
Des de fa molts anys, però, aquest problema està resolt, ja que, sens dubte, es pot afirmar que l'ocupació (més que conquesta) de Morella per part del noble aragonés Blasco de Alagón va tenir lloc en el pas de l'any 1231 a 1232. La tradició morellana arriba més lluny i la situa el dia de sant Julià, per tant el 7 de gener.
No ens atreviríem a dir-ne tant, a tenor del que la documentació conservada ens indica, però hi ha dos testimonis documentals ferms, tots dos datats en febrer de 1232, que ens posen de manifest que la ocupació cristiana ja s'havia produït des d'unes setmanes enrere.
-El primer dels documents és la carta de delimitació del terme general de Morella, datat erròniament l'any 1233, a partir d'una còpia molt tardana del document (cartulari del monestir de Benifassà, còdex 1126B de l'Arxiu Històric Nacional, de finals del segle XVI), publicat des de fa molts anys. Hi ha dues còpies, però, coetànies del manuscrit original, també conservades a l'Arxiu Històric Nacional (Clergat. Pergamins del monestir de Benifassà. Carpeta 417, nº 1; i Carpeta 418, nº 8), que ens dónen la data 1232, la qual cosa fa necessari que atorguem més valor a aquestes còpies antigues que no a una molt més tardana, feta segurament a partir d'algun dels pergamins anteriors.
-Però hi ha un segon document, la donació dels castells de Sàstago i Maria, efectuada per Jaume I a favor de Blasco de Alagón, "en agraïment per haver conquerit Morella i haver-li-la retornada a la corona", datada el 22 de febrer de 1232, a Calatayud, i feta pel sistema de la Era Hispànica (per tant 1270), que evita qualsevol errada d'interpretació de la data a l'hora de convertir-la a l'actual sistema.
Tots dos documents figuren publicats a l'Arxiu Virtual Jaume I, podent-se consultar amb la paraula clau "Morella"; i a més van ser publicats fa molts anys per V. Garcia Edo, al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura (BSCC), als apèndixs documentals dels articles següents:
-"Blasco de Alagón". BSCC, 1986, pp. 415-416 (donació de Sástago y Maria)
-"Nuevas aportaciones documentales sobre don Blasco de Alagón". BSCC, 1989, pp. 294-295 (delimitació del terme general de Morella)
© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I