Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1243, gener 28. València
Eiximén Pérez es declara vassall d'Abu Said, com a conseqüència de la donació del castell d'Arenós que, amb aquesta condició, aquest darrer li havia fet a ell i a la seua descendència
Arxiu de la Corona d'Aragó. Barcelona. Cancelleria Reial. Pergamins de Jaume I, nº 1025. Còpia autoritzada de 1319
Chabás, Roque. "Ceid Abu Çeid". El Archivo. 1891, pp. 296-298. Transcrivim i actualitzem el document a partir d'aquesta edició, a falta de cotejar el manuscrit de referència

Quinto kalendas madii anno Domini millesimo CCC XIX. Aquest es translat bien et fielment sacado de una carta pública scripta en paper, la tenor de la qual es aytal:
Sit notum cunctis, quod ego dompnus Eximinus Petri confiteor et recognosco vobis dompno Açeyt Abuçeyt, netu Miralmomenini, quod vestra libera et spontanea voluntate fecistis donacionem michi et Blasco filio meo et nostris, in perpetuum, castrum de Arenoso cum carta, et in dicta donacione retinuistis vobis quod in tota vita vestra ego et dictus Blaschus teneremus dictum castrum pro vobis, et quod pro illo castro essemus vasalli vestri in dicta vita vestra; et quod juvaremus vos cum dicto castro contra omnes personas, excepto rege.
Unde cum non sint perehennes hoc retento et condicione fuerunt apposite in carta donacionis dicti castri, et quod iuris in carta dicte donacionis hec retentio et condicio non sint apposite, cum hoc presenti publico instrumento ego, dictus Eximinus Petri, per me et dictum Blaschum recognosco tenere dictum castrum per vos in tota vita vestra, ut dictum est, et cum eo promito et teneor vos juvare contra omnes personas in vita vestra, excepto rege.
Et super hoc evenio et facio me vassallum vestrum per me et dictum Blaschum, filium meum, et facio vobis homagium manum et oris, sub obligacione omnium bonorum meorum hec omnia predicta atendere et complere et in aliquo non contravenire.
Actum est hoc quinto kalendas februarii anno Incarnationis christi M CC XL secundo.
Sig+num Eximini Petri predicti, qui hoc firmo.
Testes sunt dompnus F. episcopus Valencie, magister Martinus archidiaconus, Martinus Periç, Ochova de Peralta, et Sanxius Furtadus.
Sig+num F. Dei gratia episcopi Valencie et prepositi Terrachone.
Sig+num magistri Martini, archidiaconus Valencie.
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie hoc scripsit.
Sig+num Nicholai de Capraria, justicie Segurbii, qui huic translato auctoritatem suam prestitit et decretum.
Sig+num Martini Luppi de Morea, notarii publici Segurbi et curie eiusdem pro Nicholao de Capraria, qui auctoritatem dicti justicie eius iusso in hoc translato apposuit et scripsit die et anno prefixis.
Sig+no de Diego de Santa Cruz, notario público de Segorbe. Sig+no de Miquel Pérez de Heredia, notario público de Segorbe por actoridat del senyor rey d'Aragón, por toda la tierra et senyoria, que aquesti traslat de la original bien et leyalment fiço escrivir et con el dito original lo aprovó y con el día et anyo desús dito lo çerró.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000345

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I