Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó

Presentació

El rei Jaume I d'Aragó (1208-1276) ha passat a la Història amb el cognom de "conqueridor", un qualificatiu que fa referència al fet d'haver conquerit els regnes musulmans de Mallorca i València, que va incorporar al seus estats, i el de Múrcia, per al seu gendre el rei Alfons Xè de Castella, circumstàncies que li van donar fama dins i fora de la Península Ibèrica.
En canvi, al llarg del seu dilatat regnat va portar a terme una política que ha passat absolutament desapercebuda, que era clarament propiciadora de la renovació del dret i de les institucions dels distints estats que integraven la seua corona, especialment pel que es referia a Mallorca i València, que calia organitzar des del principi d'acord amb la nova situació política per ell creada després dels fets polítics i militars per ell propiciats.
La Cancelleria Reial, renovada i modernitzada durant el seu regnat, va publicar milers de documents amb aquesta finalitat renovadora, una gran part dels quals han arribat als nostres dies, bé a través de les còpies que guardaven les persones o institucions destinatàries d'aquests, bé en els llibres-registre d'eixos documents, que generava i guardava la mateixa Cancelleria i que a partir de l'any 1257 es conserven pràcticament complets a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona.
Ara bé, tota aquesta documentació es troba molt dispersa, raó per la qual la reconstrucció de la vessant legislativa del rei Jaume I presenta certes dificultats, que en part han pogut ser resoltes des de començaments del segle XX, quan tot i la precarietat amb què en aquells temps es podia treballar, Ambrosio Huici Miranda va publicar una extensa col·lecció de "Documentos de Jaime I de Aragón", que en els anys 70 del passat segle va ser ampliada per Mª Desamparados Cabanes Pecourt i tornada a publicar, encara parcialment, existint en aquest moments (2006) cinc volums, que abarquen des de l'any 1216 fins al 1268 i en conjunt sumen 1619 documents.
En aquests darrers anys l'accés i l'ús de les noves tecnologies ens dóna noves possibilitats a l'hora de desenvolupar els treballs de recerca i també la difusió via Internet a tot el món.
Eixe és, precisament, el principi que ha propiciat l'activació d'aquesta pàgina, pensada com si d'un veritable arxiu a l'ús es tractara, on puguem reunir en línia, no tan sols la documentació estrictament legislativa de Jaume I, sinó també qualsevol altre document emès per la Cancelleria Reial durant el regnat d'aquest monarca, amb la intenció de tenir una idea el més exacta possible del que va estar l'activitat de la més alta institució de la corona a una gran part del segle XIII.
Ara bé, una adequada estructuració del programa informàtic que ha servit de base per a la posada en marxa d'aquest Arxiu Virtual Jaume I, ens ha permès que no ens hàgem de limitar als documents reials, sinó que puguem incloure en companyia d'ells la documentació d'altres persones i institucions de l'època, laiques i eclesiàstiques, amb la qual cosa la nostra imatge de la documentació del segle XIII serà molt més completa. A poc a poc anirem fent extensiu aquest procediment al conjunt del temps que denominem com a baixa edat mitjana.
La pàgina s'allotja a l'espai web de la Universitat Jaume I i respon als principis i continguts de la Declaració de Berlin recentment signada per la Universitat de Castelló, per a la difusió lliure del coneixement; i al mateix temps vol ser un primer intent d'homenatge a la figura del rei Jaume I, del qual es commemorarà l'any 2008 el VIIIè Centenari del seu naixement, raó per la qual durant els propers mesos s'anirà treballant significativament, per tal que en en arribar l'aniversari el número de documents siga suficientment nombrós com per poder començar respondre a la finalitat amb què ha estat pensat. El desitjable seria que, amb el pas dels anys, tota la documentació reial i també molta altra puguera estar a disposició de tothom, però aquesta és hui en dia una afirmació prematura i, per tant, cal deixar que el temps passe i, mentrestant, que la col·lecció vaja creixent.
Mètode actual de procediment
L'Arxiu Virtual Jaume I s'ha iniciat amb la inclusió de nombrosos documents del regnat de Jaume I, no publicats a la col·lecció Huici-Cabanes, i que hem anat recopilant a través de consultes en diferents arxius, com ara diferents sèries relatives a l'orde del Temple, o a les ciutats de Terol i Lleida. En tots els casos la transcripció ha estat feta sobre el document, original o còpia, la qual cosa pot comportar errors, com tota obra humana, però la publicació en línia té l'avantatge que qualsevol error pot ser corregit d'immediat.
Pel que fa a la documentació de la col·lecció Huici-Cabanes, a poc a poc també aniran reunint-se i revisant-se les transcripcions, especialment les efectuades per Ambrosio Huici a començaments del segle XX, amb la finalitat d'incloure'ls dins d'aquest Arxiu i, també, s'aniran analitzant, complets, els registres de Cancelleria i la resta de documentació conservada a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, per a poc a poc anar incorporant-los. El programa informàtic se n'ocuparà de la seua conservació i permetrà la consulta ordenada d'acord amb les necessitats de qui els consulte.
Pel que fa a la documentació de particulars i institucions, s'haurà de definir millor amb el pas del temps, tot i que seria desitjable que puguera abarcar els textos més significatius de tots ells, com ara documents de cases nobilíaries, monestirs, bisbats, ordes militars i altres
Obert a la col·laboració de tothom
Tot i que aquest és un projecte vinculat a la Universitat Jaume I, està obert a la comunitat científica en general, d'una manera absolutament senzilla. Qualsevol persona i en qualsevol moment pot aportar la seua col·laboració en forma de nous documents o puntualitzacions als documents publicats, i ambdues circumstàncies s'indicarien en cada cas en la referència del document incorporat o esmenat. Per a la comunicació utilitzarem el correu electrònic, la qual cosa permet una gran agilitat per a l'actualització de la informació.
L'Arxiu Virtual Jaume I, que constarà fonamentalment de documents de curta extensió, es complementarà des del principi amb els principals texts legislatius extensos del regnat de Jaume I, com ara els Costums de Lleida, Furs de València, Furs d'Aragó i Costums de Tortosa; amb els texts dels Llibres del Repartiment de Mallorca i Valencia; i l'autobiografia reial o Llibre dels Fets. En tots els casos es tracta de transcripcions fetes de cap nou, i no excloem que en el futur s'afegeixquem altres texts similars, inicialment menys importants, però que poden col·laborar a enriquir el contingut d'aquest projecte.
Per acabar aquestes línies introductòries, seria just retre homenatge a la figura del professor Arcadi Garcia Sanz, impulsor dels estudis de dret foral valencià, que fou mestre i amic i qui em va animar a dedicar la major part del meu treball a l'anàlisi de la documentació medieval del nostre país. I en el plànol més institucional, cal agrair al Rector de la Universitat Jaume I, el senyor Francesc Toledo Lobo, el recolzament a d'aquest projecte i la seua inclusió dins l'espai web de la pròpia institució, la qual cosa és sempre una garantia més de futur.
© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I