Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1394, novembre 25. Barcelona
Joan I ordena al seu batlle general, que publique per la ciutat i regne de València la franquesa de borregatge i carnatge concedida als habtants de les aldees de teruel, per tal que els oficials del regne no l'exigeixquen
Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Libro de la Comunidad de Teruel. Ms. 707. Còpia simple de començaments del segle XVII, ff. 3v-4v
Garcia Edo, Vicent. "El Libro de la Comunidad de Teruel (1206-1533). Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura. 1999, pp. 388-389

En Johan, per la gràtia de Déu rey d’Aragó, de València, de Mallorques, de Cerdénya e de Còrcega, e comte de Barcelona, de Rosselló e de Çardànya.
Als amats e feels nostres los batle general de regne de Valèntia, e a tots e qualsevol justícies, batles e altres officials e sotsmeses nostres dins lo dit regne, e en altres parts on se vulla constituïts; e als loctinents dels dits officials presents e sdevenidors, als quals les presents pervendran e les coses deius scrites se pertanguen. Salut et dilectió.
Com nós, ab carta o privilegi ab nostre segell pendent segellat, dada en Tortosa a XV dies de deembre de.l any pus prop passat, hajam enfranquits perpètualment de tot borregatge e carneratge, los regidors e prohòmens, e tots altres habitadors de les aldees de Terol, ells avinents-se ab lo noble e amat nostre don Lop Ximénez d’Urrea, qui en los dits borregatge e carneratge havia algun dret, o ab altre persona havent d’ell cessió, donació o venda, segons que aquestes coses són en lo dit privilegi pus largament contengudes; e aprés lo dit don Lop haie feta venda del dit borregatge al feel conseller e thesorer de nostra cara companyona la reyna, en Berenguer de Cortilles, lo qual aprés ha lo dit borregatge e carneratge transportat e venut als dits regidors e prohòmens e habitadors de les dites aldees, segons totes aquestes coses e altres havem vistes en les cartes públicas dequen fetes ésser pus largament contengudes.
Per ço a humil supplicatió dels dits regidors e prohòmens, vos dehim e manam espressament e de certa scièntia, sots encorriment de nostra ira e indignació, e pena de mil morabatins d’or a nostres coffres si contrafarets applicadors, e de vostres béns havedors, que observan fermament lo dit nostre privilegi e les vendes sobredites, no constrengats ne constrenger permetats vehins alguns e habitadors de les dites aldees, a pagar en alguna manera cosa alguna, per raó dels dits borregatge e carneratge, del día avant que fo feta e fermada la carta de la venda del dit borregatge per lo dit Berenguer, los ne haiats e haver façats d’allí avant per quitis, franchs e absolts, perpetualment de tot en tot.
Manants-vos noresmeyns, ab aquesta matexa, que si e quant requests ne serets, per part de las dites aldees, notifiquets les dites coses públicament, ab veu de crida, en la ciutat de Valèntia, e en totes altres ciutats, villas e lochs del dit regne, per tal que les dites coses sien als dits vehins e habitadors pus fermament observades, e algú no hi puxe ignorància al.legar.
E açò no mudets ne dilatets per res, com nós per deute de justícia hajam provehit e ordenat que axí.s faça.
Dada en Barcelona, sots nostre segell pendent, a vint cinch dies de noembre en l’any de la Nativitat de Nostre Señor Mº CCCº XCº quatre, e del nostre regne lo vuytè.
Petruz Oltzina. Bernardus Ça Plana, mandato domini regis facto pro thesaurarium domini Regis.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000594

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I