Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1238, octubre 18
Jaume I dóna a Garcia Romeu tota la vall d'Artana
Arxiu de la Corona d'Aragó. Barcelona. Cancelleria Reial. Registre 5, f. 79v. Original. És la nota escrita al Llibre del Repartiment del Regne de València, on tan sols figura la breu regesta feta pels notaris reials. No es coneix ni l'original ni cap còpia del document complet. Hi ha errors de foliació a aquest volum i aquest foli està fora del seu lloc, situat darrer d'uns de l'any 1244. Hi ha una segona versió de la nota, al volum segon del Repartiment, fol. 28r

[1ª versió]
Garcia Romei, totam vallem de Artana, retenta pace et guerra. XV kalendas novembris. Mandato regis.
-
[2ª versió]
G. Romei, vallem de Artana. Retentis pace et fuerra. XVª kalendas novembris.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000728

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I