Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1237, setembre 21
Jaume I dóna a Eiximén de Foces l'alqueria de Tales, en terme d'Onda
Arxiu de la Corona d'Aragó. Barcelona. Cancelleria Reial. Registre 5, f. 4v. Original. És la nota escrita al Llibre del Repartiment del Regne de València, on tan sols figura la breu regesta feta pels notaris reials. No es coneix ni l'original ni cap còpia del document complet. Hi ha una nova versió de la nota al volum segon del Repartiment, fol. 29r

[1ª versió]
Examen de Focibus, alqueriam de Tales que est iuxta Undam.
Et domos in Unda.
XI kalendas octobris.
Miles.
-
[2ª versió]
Eximinus de Focibus alqueriam de Tales iuxta Undam.
XIº kalendas octobris.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000741

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I