Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1119, gener
Alfons I d'Aragó atorga als pobladors de Zaragoza els furs dels infançons d'Aragó
Arxiu Municipal de Zaragoza. Privilegis reials, nº R-27. Còpia autoritzada inserta en un altre privilegi de 19 d'agost de 1284
[CANELLAS, nº 1]. Revisada la transcripció del document el 30 d'agost de 2007 a partir d'una reproducció del manuscrit de referència. Al pergamí original figuraven les ratificacions de Ramon Berenguer IV i Alfons II d'Aragó davant l'escatocol; açò devia seri així perquè no es podien posar en cap altre lloc de l'anvers, però des d'un punt de vista cronològic i també jurídic, per tal que la seua presència tinguen un vertader sentit, cal transcriure'ls al final del text, tal com ho presentem a aquesta nova edició. També cal remarcar que hi ha una errada a la data, ja que per poder reduir-la al mes de gener de 1119 caldria que diguera "Era millesima Cª. Lª. septima", i al manuscrit llegim "tercia"

In Dei nomine et eius divina clemencia, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen.
Ego, Adefonsus, Dei gratia rex, facio hanc cartam donationis vobis, totos populatores de Çaragoça qui ibi estis vel in antea ibi veneritis populare.
Dono vobis fueros bonos, quales vos michi demandastis, quomodo habent illos bonos inffantiones de Aragone, quod bene populetis et finchetis ibi.
Et habent fueros infantiones de Aragone, qui non tenent honore de seniore, quod vadat ad lite campale et a ssitio de castellum cum pane de tres dias. Et nullus infantione qui ibi non quesierit ire, non habeat super illum nullam caloniam nisi quod vetet rex de terra suos mercatos, quod non ibi comparet nec vendat; et suos alcaldes quod nullum iudicet.
Et illos infantiones qui habuerunt et tenuerunt honores de seniore, si fuerit reptato non faciat directum nisi in illa honore stando.
Istos fueros dono et confirmo vobis, quod habeatis et possideatis salvos et liberos vos et filios vestros et omnis generatio vestra per secula cuncta, salva mea fidelitate et de omni mea posteritate, per secula seculorum, amen.
Sunt testes visores et adiutores de hoc donativum suprascriptum: vicecomite Gastone, et comite de Bigorra, et comite de Comenge, et vicecomite de Gavarret, et episcopo de Lascarre, et Augustinus de Miramon, et Arnalt de Labelenia, et Didago Lopiz, et Latron, et Eximeno Fortingones de Leset, et Exemeno Fortingones de Punicastro, et Petro Momez, et Almurabit, et Lop Xemenes de Turrelgas, et Lop Sanz de Lengabre, et Caxal, et Lop Lopis de Calaforra, et Lop Garces de Estela, et senior Asenar Asnares, et senior Ennego Galindes, et Lop Garces Pelegrino, et Pero Ximenez justicie, et Galindo Sans de Begit, et Sango Fortunnio zalmedina, et Castange, et Pere Petit, et Fertungo Lopis de Ayerbe, et Sancio Johannis de Osca, et Ato Garces de Petra Selse, et Ferris de Sancta Eulalia, et Johanne Galins de Aldigon, et Lop Fortungones de Albero, et Exemeno Garces de Rotellar, et senior Exemen Garces Lobielgo, et Tiçon, et Fortunnio Johannes, et comite Bernardo Remon, et Belenguer Combal, et Pere Gasbert, et Pere Miron de Entença, et Ramon Pere Herrillo, et Ramon Amat.
Et nullus homo qui istos fueros supra scriptos vos voluerit disrumpere, dirruite illum vel tota sua causa intus in Çaragoçe vel foras, ubicumque inveneritis, et insuper peitet michi mille morabetinos.
Facta carta donationis de istos fueros supra scriptos sub Era millesima Cª Lª tertia [sic], in illa açuda civitate Çaragoçe, in mense januario; in ipso anno quando fuit capta predicta civitas Çaragoçe, regnante me, Dei gratia rex in Aragone et in Superarbe sive in Ripacurça, et in Pampilone vel in Castela; episcopus Petrus electus in Çaragoçe, episcopus Estephanus in Osca, episcopus Raimundus in Rota.
Ego Santius de Bue, sub iusione domini mei regis, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc sig+num fecit.
Sig+num Raimundi, comes.
Sig+num regis Adefonsi.
Sig+num regis Adefonsi, filius barchinonensis comitis, laudo et confirmo hoc supra scriptum.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000754

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I