Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1162, agost. Zaragoza
Alfons II d'Aragó confirma als habitants de Zaragoza tots els furs, usatges i donacions concedides per Alfons I, Ramir II i Ramon Berenguer IV. També els eximeix del pagament de lleuda i els dóna mil sous anuals per al manteniment de les muralles de la ciutat
Arxiu Municipal de Zaragoza. Privilegis reials, nº R-6. Pergamí original
[CANELLAS, nº 15]. Nova transcripció efectuada el 30-VIII-2007 a partir d'una reproducció del manuscrit de referència. Com en documents anteriors, la subscripció del rei Pere, que en el manuscrit consta a continuació de la del seu pare el rei Alfons, en realitat deu anar al final, tal com l'hem transcrita, ja que cronològica i jurídicament no té cap significat on la trobem posada, en estar posada molts anys després, en el moment de ratificar el privilegi

Christus.
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Ego, Adefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, filius Raimundus comes Barchinonensis et princeps Aragonensis, cui sit requiem, facio hanc cartam donacionis et confirmacionis ad vos, totos homines de Saragoça, cavalleros et burgeses et laboratores, et maiores et minores.
Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate, et addorco et confirmo vobis totos vestros foros et vestros usages, et vestros donativos, quod rex Adefonsus meo tio, et rex Ranimirus meo avio, et pater meus Raimundis comes Barchinonensis et princeps Aragonensis, quibus sint requiem, vobis dederunt, et sicut inde habetis vestras cartas, quas vobis illos fecerunt facere.
Similiter dono et addorco vobis, quod non donetis leçta in tota mea terra, nec per terra nec per aqua.
Adhuc autem dono et addorco vobis, de meas redditas de Saragoça, per ad illos muros adobar, per singulos annos mille solidos.
Et hoc totum donativum, et addorcamentum, sicut superius scriptum est, ut habeatis illud firmum et securum, vos et omnis posteritas vestra; ad salva mea fidelitate et de omni mea posteritate, per cuncta secula, amen.
Signum regis + Ildefonsi.
Facta carta et adorcamento in mense augusto, in predicta Cesaraugusta, in era Mª CCª.
Et sunt testes de hoc super scriptum domino Bernardo archiepiscopo terragonensis, et domino Guillelmo episcopo barchinonense, et domino Petro episcopo cesaraugustano, et domino Arnal Miri paliarensium comitis, et don Palaçino, et don Blasco Maça, et don Petro de Castellaçolo et don Pelegrin de Castellazolo, et Orti Ortiç, et Galin Xemençe de Belgit, et Petro Xemenze de Asso, et Guillem de Castel Vielg, et Guillem de Cerbera, et Geral de Iorba, et Reambal de Baselia, et don Petro Medalia iusticia et merino maiore, et Sancio Fortungons çabalmedina, et don Garcia Garceç de Asin, et Fortun Sanç filio de Barbaçola, et don Sanç de Stata, et don Girard de la Mercanda, et don Iofre de Calataiub et don Pere de Oscha, et Lope Xemence de Pisa, et don Ponç de Bigas, et don Pere Bord, et don Petro çaba cequia, et Milian Garceç, et Guillem Arnal de Pere Martin, et don Iohan de Castro, et don Pedro Capalbo, et Garcia Sanç de porta de Valencia, et don Galin Sanç de Cotanda, et Pere Cornelg, et don Galician de Tarba.
Et ego Andree de Agierbe, scriptor, iussu domini mei regis, hanc cartam scripsi, et de manu mea hoc signum + feci.
Signum + Petri, regis Aragonensis et comitis Barchinonensis.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000758

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I