Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1162, agost. Huesca
Alfons II d'Aragó confirma els furs concedits pels seus antecessors als habitants de Huesca, i afegeix la donació de mil sous per al manteniment de la muralla
A/ Arxiu Municipal de Huesca. Concejo. B/ Ibidem. Concejo. Trasllat inclòs en document de 1301.V.15 [Huesca].
Transcripció a partir de l'edició de CARLOS LALIENA CORBERA. Documentos municipales de Huesca (1100-1350). Huesca 1988, pp. 23-24, document 7; on cita les següents edicions anteriors del document: / R. del Arco. "Huesca en el siglo XII", II Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Huesca 1920), p. 139-140, datant-lo en 1164 i amb omissions. / M. T. Iranzo Muñio. La muralla de Huesca en la Edad Media. Huesca, 1986, p. 127.

In Dei nomine et eius gratia. Ego Adefonsus, Dei gratia Aragonensium rex, filius Raimundi Berengarii, comes Barchinonensi et princeps Aragonensi, cui sit requiem, facio hanc cartam donacionis et confirmacionis vobis totos cavalleros et burgenses et omnes homines de Oscha, tam maioribus quam minoribus. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et addorco et afirmo vobis illos foros et illos donativos quod rex Petrus et rex Ranimirus et Raimundus comes, pater meus, quibus sint requiem, quod habeatis et possideatis illos firmos et securos, sicut illos dederunt vobis et sunt scriptos in vestras cartas quas vobis illos fecerunt. Similiter dono et addorco vobis de meas redditas de Oscha per ad illos muros addobar per singulos annos mille solidos, sicut vobis dederunt rex Ranimirus et Raimundus comes, pater meus.
Signum regis + Ildefonsi.
Facta carta et addorgamento apud civitatem quam vocitant Oscha, in mense agusto, era Mª CCª.
Sunt testes, visores et adiutores de hoc superius scriptum, domino episcopo Barchinonense et domino episcopo Cesaraugustano et don Marco, senior de Oscha, et Galin Garceç de Petra Selce, iusticia, et don Frontin et Pelegrin et Loferrenc, don Ramon de Pueio, don Pere de Alcala, Sancio Fortuniones de Fruella, Garcia Robalt, domino episcopo Ilerdense et don Petro de Castellaçolo et don Palaçino.
Ego Andreo de Agierbe, scriptor, sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum + feci.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000962

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I