Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1162, setembre 1
Alfons II d'Aragó ratifica el Fur de Calatayud
Arxiu de la Corona d’Aragó. Barcelona. Cancelleria reial. Registre 64, ff. 36v-39r. Confirmació efectuada l’any 1286 pel rei Alfons III d’Aragó.
José M. Ramos Loscertales. “Textos para el estudio del derecho aragonés en la Edad Media. (Compilación privada de Derecho aragonés; Constituciones de las Cortes de Huesca de 1188; Fuero de Calatayud)”. Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid 1924, pp. 397-416

[Text del Fur de Calatayud de 26-XII-1131]
.
Signum regis + Ildefonsi, filius Raimundi comitis Barchinonensis, qui auctorizo hoc supra scriptum, salve mea fidelitate et de omni mea posteritate.
Sunt testes domino archiepiscopo B. Tarragone. Et domino Guillermo episcopo Barchinone. Et domino episcopo Petro Cesarauguste. Et domino M. episcopo Tirasone. Et comte de Paliars. Et don P. de Castellazol senior in Calataiub. Et Fertunio Açenareç de Taraçona. Et P. Ortiç. Et don Pelegrin. Et Guillem de Cerbera. Et Guillem de Castelvielg. Et P. Pardo. Et Sancius Rafena. Et Petro Petreç de Terrer.
In Era M CC., die kalendas septembris.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 001374

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I