Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1163, gener. Zaragoza
Alfonso II d'Aragó confirma les possessions concedides fins aquell moment a l'orde del Temple, i afegeix la concessió de noves terres en Aragó, entre Buñuel i l'heretat de Salcet, situada entre Tauste i Novillas. També els dóna llicència per tallar llenya a Bárdena
Arxiu Històric Nacional. Madrid. Còdex 595-B, f. 34. Còpia del segle XII
Transcripció amb variants formals efectuada a partir de l'edició de Ana Isabel Sánchez Casabón. Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza. Documentos (1162-1196). Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1995, document 8

In nomine Ihesuchristi.
Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris, quod ego Aldefonsus, rex Aragonensis et comes Barchinonensis et marchio Ylerde, Tortose, facio hanc cartam donationis et confirmationis propter amorem Dei et remedium anime mee et patris successorumque meorum fratribus milicie Templi, tam presentibus quam futuris, de omnibus possessionibus suis quas in vita patris mei habuerunt et modo habent.
Et dono et eis confirmo ut secure habeant et possideant salvum et ingenuum et liberum, de termino de Bugnols usque ad fundum de Salceto, quod est inter Tagust et Novellas, sicut ego per me ipsum determinavi et piduavi [sic] videntibus meis probis hominibus.
Et dono etiam eis et hominibus suis in Bardena ligna et madera, tam sica quam virida, quantacumque eis et hominibus suis necesse fuerit imperpetuum.
Signum Aldefonsi, regis Aragonensium et comitis + Barchinonensium.
Facta carta huius donationis et confirmationis era millesima CCª Iª, in civitate que dicitur Cesaraugusta, in mense ianuario.
Testes sunt Guillelmus, Barchinonensis episcopus, Arpa, Fortunio Acenariz de Tarazona, Arnaldus de Alascun, Michael Petrez, filius domina Iurdana Frontin, Valles, filius eius.
Ego de Pradella.

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 001775

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I