Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
Despeses de vestuari de la reina Violant d'Hongria
9 de juny de 2008
El senyor Ramon Sarobe Huesca ens ha enviat la transcripció d'un dels rars documents conservats de la reina Violant d'Hongria, la importància del qual és encara major si tenim en compte que tracta de qüestions domèstiques, com ara una relació de despeses en vestuari propi i dels membres de la seua casa

1241, febrer 20. Girona
La reina Violant signa albarà a favor de Romeu Durfort en què especifica que, afegint-hi un albarà signat per ella mateixa de mil vuit-cents onze sous, tres diners i òbol, i un altre albarà signat pel rei, aquest ha manllevat i comprat a crèdit un seguit de vestimentes per a la sobirana i la gent del seu servei -que es detallen- i que han costat un total de tres mil quatre-cents vuitanta-cinc sous, nou diners i òbol barcelonesos, assignant-li els ingressos de la batllia de Barcelona i d’altres batllies adscrites per tal de recobrar aquesta quantitat.
A: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, pergamí de Jaume I nº 834.
Document transcrit i facilitat a l'Arxiu Virtual per Ramon Sarobe Huesca

Noverint universi quod nos Yoles, Dei gracia regina Aragonum, Mayoricarum et Valencie, comitissa Barchinone et Urgelli et domina Montispesulani, cum hoc presenti albarano profitemur et in veritate recognoscimus tibi fideli nostro Romeo Durfort quod, ultra albaranum quod tibi fecimus in Barchinona, quod est septem mille et octingentis undecim solidos et tres denarios et obolo, et ultra albaranum quod dominus rex tibi fecit modo in Gerunda, credidisti nobis et manus levavisti vestes inferius notatas:
Primo dedisti pro nobis Garico duas canas et tres palmos de panno de prunis, que costiterunt triginta unum solidos.
Item tunicam de prosseto rubeo ad opus nostri, que costitit octuaginta sex solidos et medium.
Item dedisti pro nobis in vestibus magister Gozalbis centum septem solidos et medium.
Item in vestits Arnaldi de Montecateno et .J. del Palafre, nonaginta octo octo solidos et medium.
Item pro vestibus Simonini et cuiusdam alii de camera nostra, centum undecim solidos et tres denarios.
Item in vestibus Petri, mayordomo, centum nonaginta octo solidos.
Item in vestibus Petri Cope, triginta tres solidos.
Item in vestibus Garcie Arnaldi, argentario nostro, centum triginta solidos.
Item in vestibus magistri de Sanzo, centum septuaginta novem solidos et medium.
Item in vestibus Lavanerie, triginta solidos.
Item in vestibus Torrioni, cuzinerio, centum solidos.
Item in vestibus de Prince, centum sexaginta solidos.
Item ad opus abbate de Minoretis duas canas panni Narbone, que costiterunt sex decim solidos.
Item tunicam de prosseto rubeo Xanxe Periz, que costitit octuaginta duos solidos et octo denarios.
Item in vestibus Benedicti, diachoni nostri, centum sexaginta solidos.
Item in vestibus Eximini de Luna, mayordomus nostri, trescentos sex solidos et medium.
Item in vestibus Adus, portaterii nostri, centum solidos.
Item aliam tunicam de prosseto rubeo ad opus nostri que costitit octuaginta tres solidos et sex denarios.
Item dedisti in viginti quatuor canes staminis fortis darraz ad opus magistri de Samzo, ducentos sexaginta quatuor solidos.
Item in vestibus Guillemini, centum septuaginta solidos.
Item in vestibus Alamanyoni de Exemeno de Luna, octuaginta quinque solidos.
Item in vestibus Johannis Aviego, quadraginta quatuor solidos.
Item in vestibus Andree, cuzinerio, quadraginta quatuor solidos.
Item in vestibus Pereconi, porterii, quadraginta quinque solidos et medium.
Item in vestibus Raimundi de Ungria, centum quadraginta quinque solidos.
Item in vestibus Johannis Lopiz, nonaginta solidos.
Item in vestibus Bartolomei centum quinquaginta solidos.
Item in vestibus Ademarii, centum quinquaginta solidos.
Item in vestibus filii nutrice sexdecim solidos, et fuit tantum unam pennam.
Item in vestibus duorum hominum de cuzina, quinquaginta duos solidos et medium.
Item in vestibus filii nostri nonaginta octo solidos.
Item in vestibus filie de na Jacometa, septuaginta duos solidos.
Item in vestibus Geraldi, nuncii Bartolomei, quadraginta sex solidos.
Et sic est summa omnium dictarum vestium tria mille et quadringentos octuaginta quinque solidos et novem denarios et obolo Barchinone, quos tibi debere confitemur.
Et assignamus eos tibi et cui volueris habendos aplenarie recuperandos in omnibus exitibus, redditibus ac proventibus bajulie Barchinone et aliarum bajuliarum ad eandem pertinente vel saltim solvere que hora volueritis.
Datum Gerunde decimo kalendas marcii anno Domini .Mº.CCº. quadragesimo.
Sig+num Radulphi Lemosini, illustris domine regine Aragonum dicti quondam immerito capella, qui mandato ipsius hoc scribi fecit loco, die et anno prefixis.


© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I